فرهنگی-ادبی

سوالات چهارگزینه ای ادبیات 2 چهار درس اول

واژه ی آبنوس در بیت « به گرز گران دست برد اشکبوس / زمین آهنین شد سپهر آبنوس » بیانگر چه مفهومی است ؟

1) بارانی         2) رنگ پریده                    3) گرد و غبار                 4) سخت

2- معنی کدام یک از واژه های مشخص شده ، در برابر آن درست نیامده است ؟

1) روا نباشد ای خواجه سنگ خاییدن / به ویژه کسی کش دندان نیست ( جویدن )

2) مرا چو از تو اجازت به زندگانی نیست / به زیر پای تو جان می دهم به دستوری ( رخصت )

3) نظر کن چو سوفار داری به دست / نه آنگه که پرتاب کردی ز دست ( جایی از تیر که چلّه ی کمان را به آن بند کنند )

4) بینداخت رستم کیانی کمند / سر ابرش آورد ناگه به بند ( اسب سفید رنگ )

3- با توجّه به بیت « قضا گفت گیر و قدر گفت ده / فلک گفت احسنت و مه گفت زه » معنی فعل « ده » در کدام گزینه دیده نمی شود ؟

1) همه دل به خون ریختن برنهید / سپر بر سرآرید و خنجر دهید

2) پس آن گه بفرمود کاندر نهید / به تیر و به گرز و به ژوبین دهید

3) به خوبی سخن هاش پاسخ دهید / چو پرسد سخن رای فرخ نهید

4) دهید ار به گرز و به ژوبین دهید / سران را زخون تاج بر سر نهید

4- کدام یک از آثار زیر مسوب  به « ویاسا » است و چه نوع حماسه ای به شمار می رود ؟

1) مهابهارات- مصنوع 2) رامایانا- طبیعی  3) مهابهارات – طبیعی   4) رامایانا- مصنوع

5- در کدام یک از گزینه های زیر آرایه های « تشبیه و واج ارایی » هر دو وجود دارد .

1) براو راست خم کرد و چپ کرد راست / خروش ازخم چرخ چاچی بخواست

2) خیزید و خزآرید که هنگام خزان است / باد خنک از جانب خوارزم وزان است

3) بیا که قصر امل سخت سست بنیاد است / بیار باده که بنیاد عمر بر باد است

4) سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند / همدم گل نمی شود یاد سمن نمی کند

6- مفهوم شمشیر انداختن در کدام گزینه با بیت زیر هماهنگ نیست ؟

به نام خدای جهان آفرین/ بینداخت شمشیر را شاه دین

1) چنان تنگ دل شد به یکبارگی / که شمشیر زد بر بی بارگی

2) زد به شمشیر و سرش را بر شکافت / زد سوی خیمه ی مه رو شتافت

3) بر آن سنگ زد شاه شمشیر تیز / نبرید و شمشیر شد ریز ریز

4) لگامش به سر بر زد و بر نشست / بر آن تیز شمشیر بنهاد دست

7- همه ابیات به جز بیت گزینه ی .  .   . در بردارنده ی مفهوم « کشیدن کمان » است .

1) کمان را بمالید رستم به چنگ / به شست اندر آورده تیر خدنگ

2) چو سوفارش آمد به پهنای گوش / زشاخ گوزنان برآمد خروش

3) چو بوسید پیکان سرانگشت اوی / گذر کرد برمهره ی پشت اوی

4) براو راست خم کرد و چپ کرد راست / خروش ازخم چرخ چاچی بخاست

8- مفهوم عبارت « بر کشته های ما جز باران رحمت خویش مبار » در کدام گزینه وجود دارد ؟

1) آبی به روزنامه ی اعمال ما فشان / باشد توان سترد حرف گناه از او

2) از خدا بر روح من رحمت بجو / تا بیابد از خدا رحمت به تو

3) برزگری کشته خود را درود / تا چه خود از بدو عمل کشته بود

4) دارم گنهان ز قطره باران بیش / از شرم گنه فکنده ام سر در پیش

+ نوشته شده در  جمعه چهارم آذر ۱۳۹۰ساعت 20:8  توسط ناظرکریمی |